هواپرستی

 

1- أرأیت من اتّخذإلهه هواه أفأنت تکون علیه وکیلاً (الفرقان/43)

 

آیا آن کسی که هوا و هوس خود را معبود خویش

 

 گرفته است، دیدی ؟ آیا (می توانی) ضامن او باشی ؟

 

 

 

 2- أفرأیت من اتَخذ إلهه هواه و أضلَه الله علی علمٍ و

 

 ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوةً

 

 فمن یهدیه من بعد الله أفلا تذکَرون(الجاثیه/23)

 

پس آیا دیدی کسی را که هوای خویش را معبود خود قرار داده

 

 و ( در اثر این کار ) خدا او را دانسته گمراه گردانیده

 

و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است ؟

 

آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد ؟

 

 آیا پند نمی گیرید؟

 

/ 0 نظر / 12 بازدید